Lektion 3 - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Allt arbetsmiljöarbete ska göras systematiskt och planerat.

I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete finns ett tydligt ramverk för hur arbetet ska bedrivas. Här beskrivs också ansvarsfördelning och krav på dokumentation.

Här slår man fast arbetsgivarens ansvar att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön.