Skyddsombuden - viktig roll i arbetsmiljöarbetet

Alla arbetsplatser ska ha skyddsombud. De ska utses av arbetstagarna. Detta görs oftast via de lokala facken.

Skyddsombuden företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen, även de som inte är fackligt anslutna.

Samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare i arbetsmiljöfrågor är en av grundpelarna i arbetsmiljöarbetet.

På arbetsplatser med fler än ett skyddsombud ska det bland dem utses ett huvudskyddsombud. Om en arbetsplats har fler än 50 medarbetare ska det finnas en skyddskommitté.