Laboratoriet

Syftet med rummet är att lyfta och bredda frågan om vad innovation och kreativitet innebär och varför samt på vilket sätt det kan behöva stimuleras för att er myndighet ska vara adekvat, arbeta framåtriktat och hållbart i en framtid.

Många arbetsplatser är bra på att ta till sig tekniska innovationer och att ställa om snabbt för att möta konkurrens och nya behov. Att vara kreativ kan många gånger betyda att man är innovativ, men det är inte nödvändigtvis något man är på beställning och det kan ta sig uttryck på olika sätt för olika människor.

Attityder och värderingar kan däremot vara svårare att hantera än nya tekniska lösningar. Attityder och värderingar kan vara djupt rotade hos medarbetarna, i företagskulturen och i det omgivande samhället. Uppfattningar om varför, hur och av vem saker ska göras kan sätta sig i väggarna.