Stöd inför och under rehabilitering

Under sjukskrivningen kan fack och skyddsombud både fungera som en viktig länk till det sammanhang som arbetsplatsen ofta utgör, men även hjälpa till att säkerställa att rehabiliteringen fortskrider på ett önskvärt sätt. De kan exempelvis: 

  • Stötta och ge råd till medarbetaren i dennes ansträngningar att återgå i arbete
  • Diskutera möjliga arbetsanpassningar inom organisationen för att underlätta återgång i arbete
  • Ha kontinuerlig dialog med den sjukskrivne för att säkerställa att personen är informerad om sina rättigheter
  • Ha koll på vilka aktiviteter som vidtagits från arbetsgivarens sida
  • Uppmuntra medarbetaren att vara aktivt involverad i att följa den handlingsplan som tagits fram
  • Följa upp medarbetaren under den första tiden åter på arbetet, stötta i att identifiera hinder för en hållbar återgång och informera relevanta aktörer om dessa