En stöttande part

Fack och skyddsombud kan tillsammans stötta medarbetare och arbetsgivare genom ett antal olika aktiviteter. Övergripande kan fack och skyddsombud stötta genom att:

  • Säkerställa skydd av anställdas rättigheter
  • Ha kunskap om organisationens regler gällande arbetsnärvaro, tidsbegränsade anställningar och möjlighet till arbetsanpassning
  • Ha kunskap om kollektivavtal gällande återgång i arbete för organisationens anställda och säkerställa att organisationen följer detta
  • Känna till sekretesslagstiftning gällande personlig information 
  • Känna till strategier för att reducera stigma kopplat till psykiska besvär