Övning: Vilka utmaningar för arbetslivsinriktad rehabilitering finns inom er organisation?

Syftet med denna övning är påbörja diskussioner kring de utmaningar ni ser gällande arbetslivsinriktad rehabilitering i er organisation. Diskussionsövning 25 minuter.

Så här gör ni:

  • Dela in er i mindre grupper om 3–5 personer. Om möjligt, säkerställ att det finns både arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter samt skyddsombud i varje grupp.
  • Reflektera enskilt över de utmaningar/svårigheter i rehabiliteringsarbetet som du ser. Avsätt ca 5 minuter.
  • Jämför och diskutera era svar i era smågrupper. Ser ni några mönster? Är ni överens? Utifrån de fem utmaningar som presenterades i filmen, vilka är viktigast i er organisation? Avsätt 10 minuter.
  • Lyft diskussionen till helgrupp. Skapa en gemensam helhetsbild genom att respektive grupp delar med sig av de utmaningar de identifierat som viktigast och vilka mönster de ser. Avsätt 10 minuter.